Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

39 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Het doel van de inspanningen ter vermindering van de hoeveelheid energie die nodig is om producten en diensten: lokale einde eco-vriendelijke materiaal, strakke gebouwontwerp, met inbegrip van energie-efficiënte windows, goed gesloten deuren, extra thermische isolatie van muren en dak, ventilatie, kelder platen en stichtingen warmteverlies kan verminderen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El objetivo de los esfuerzos para reducir la cantidad de energía necesaria para proporcionar productos y servicios: extremo local ecológico de materiales, el diseño de edificios apretados, incluyendo la eficiencia energética de ventanas, puertas y sellado, el aislamiento térmico adicional de las paredes y el techo, ventilación, sótano las losas, y las fundaciones pueden reducir la pérdida de calor.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Lei is een fijnmazig, gelaagde, homogene metamorf gesteente afgeleid van een oorspronkelijke leisteen-type sedimentair gesteente bestaat uit klei of vulkanische as door low-grade regionale metamorfose.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Una pizarra es una roca metamórfica, homógena, foliada, de granos finos, derivada de una roca original sedimentada tipo esquisto compuesta de arcilla o polvo volcánico a través de un bajo nivel de metamórfosis regional.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Staal is een legering die voornamelijk uit ijzer en koolstof bestaat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

acero es una aleación que consiste mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Opgraving van aarde, zoals engineering bouw, die bestaat uit het verwijderen van de aarde van een glooiende plaats zodat een vlak en horizontaal grond.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Excavación de tierra, como en la construcción de ingeniería, que consiste en extraer tierra de un lugar inclinado para hacer un suelo plano y horizontal.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Die geen water te pas in en uit, laten lekken te voorkomen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Que no permite que entre o salga el agua, que evita las fugas.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De toevoeging van een gebouw is een deel van een gebouw (een kamer of meer) die is toegevoegd aan de bestaande en de oorspronkelijke gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Una ampliación es una parte de una edificación (un cuarto o más) que se han agregado a la edificación existente y original.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Er wordt gezegd van een gebouw, een omgeving of een landschap dat bestaat, op dit moment aanwezig is en dat de architect heeft te behandelen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se dice de una construcción, un entorno o un paisaje que existe. Está presente en la actualidad y el arquitecto tiene que ocuparse de ello.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

In vele binnenlandse en industriële gebouwen wordt een slab, ondersteund op stichtingen of rechtstreeks op de sub bodem, gebruikt voor de bouw van de begane grond van een gebouw

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

En muchas edificaciones domésticas e industriales se usa una losa apoyada en bases o directamente en el subsuelo para construir la planta baja de una edificación.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Het werk van de verbinding, de fabricage en installatie van het beslag in gebouwen met materialen zoals hout en aluminium.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Trabajo del carpintero, fabricación e instalación de accesorios en construcciones con materiales como madera y aluminio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een ambachtsman die met steen, baksteen, beton werkt. Metselwerk wordt meestal gebruikt voor de muren van de gebouwen, keerwanden en monumenten

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un artesano que trabaja con piedra, ladrillo, hormigón. La albañilería es comúnmente utilizada para las paredes de edificios, muros contenedores y monumentos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De Akte van de bescherming van iets door omgeven met materiaal dat vermindert of voorkomt u dat de overdracht van geluid of warmte of elektriciteit. Het materiaal voor dit doel.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El acto de proteger algo rodeándolo con un material que reduce o impide la transmisión del sonido o el calor o la electricidad. El material para este propósito.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Coating is een dekking die wordt toegepast op het oppervlak van een object, meestal aangeduid als het substraat. In veel gevallen coatings worden toegepast op de oppervlakte-eigenschappen van het substraat, zoals verschijning, hechting, NAT-vermogen, weerstand tegen corrosie, slijtvastheid en krasbestendigheid verbeteren.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El revestimiento es un recubrimiento que se aplica a la superficie de un objeto, normalmente conocido como el sustrato. En muchos casos, los revestimientos se aplican para mejorar las propiedades de la superficie del sustrato, como la apariencia, la adhesión, la impermeabilidad, la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la resistencia a los rayones.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Gebruikt om te verwijzen naar goederen die geacht te berokkenen minimale of geen kwaad op het milieu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se utiliza para referirse a los bienes considerados que causan mínimo daño o no causan daño alguno en el medioambiente.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Het proces van planning, organisatie, personeel, leiding en controle van de productie van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El proceso de planificación, organización, dotación de personal, dirección y control de la producción de un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (usually plural) meubilair en apparatuur 2. maken of steeds geschikt; aanpassen aan de omstandigheden

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (Generalmente en plural) mobiliario y equipos 2. Que es o resulta adecuado; que se adapta a las circunstancias.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

bijzondere procedure voor het genereren van concurrerende aanbiedingen van verschillende bieders op zoek naar het verkrijgen van een award van de zakelijke activiteiten in architectuur, design, stedenbouw of landscape architecture.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Procedimiento especial para la generación de ofertas competitivas de diversos oferentes que aspiran a ganar la licitación de una actividad empresarial relacionada con la arquitectura, el diseño, el urbanismo o el paisaje.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een formele organisatie van architecten, welke beoogt te informeren en te schrijven van teksten die gelden voor het beroep.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Una organización formal de los arquitectos, cuyo objetivo es informar y escribir textos que rigen la profesión.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De winnaar van een architectuurwedstrijd krijgt de opdracht om een architecturaal project realiseren.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El ganador de un concurso de arquitectura obtiene el cargo de realizar un proyecto arquitectónico.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een natuurkundige die kenmerken van landschap of tuin regelt aantrekkelijk. Hij ontvangt het landschap volgens de geschiedenis van het gebied, de bestaande gebouwen, het doel van het gebied.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un ingeniero que organiza los elementos del paisaje o jardín de forma atractiva. Se acomoda el paisaje de acuerdo con la historia de la zona, los edificios existentes, con el fin de la zona.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De administratieve kantoren van een gemeentelijke overheid

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The administrative offices of a municipal government

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Record betreffende eigendom, bezit of andere rechten in het land te bewijzen van titel, transacties te vergemakkelijken en te voorkomen wederrechtelijk verwijderen, meestal bewerkt door een overheidsinstelling of een afdeling.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Expediente con respecto a los derechos de propiedad, posesión o de otro tipo en la tierra para proporcionar evidencia de título, facilitar las transacciones y evitar la eliminación ilegal, por lo general editado por un organismo o departamento gubernamental.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

het frame dat een deur, of een venster (raamkozijn) ondersteunt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

el marco que sujeta a la puerta o a la ventana (marco de ventana).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De zijkant van een gebouw dat eerst wordt gezien, of in het algemeen een zijkant van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La parte de un edificio que se ve de primero, o generalmente un lado del edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bouwmaterialen worden gebruikt in de bouwsector om gebouwen en structuren te creëren. Kunnen zij natuurlijke: hout, kalk, hennep, cellulose, wol en synthetische: staal, gips, keramiek, glas, plastic, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiales de construcción utilizados en la industria de la construcción para crear edificios y estructuras. Pueden ser naturales: madera, cal, cáñamo, celulosa, lana y sintéticos: acero, yeso, cerámica, vidrio, plástico, concreto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De wet van de vorm van iets uitwerken (zoals door het maken van een schets of overzicht of planning).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La acción de trabajar la forma de algo (como por hacer un esquema, marcación o plano).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Elk stuk van het werk die wordt ondernomen of geprobeerd. In het platform wordt project gebruikt om denominate de realisatie van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Cualquier pieza de trabajo que es llevada a cabo o intentada. En la arquitectura, un proyecto es usado para denominar la realización de un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. de wet te verbeteren door vernieuwing van en het herstellen van 2. De staat van de voormalige goede staat wordt hersteld.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. La acción de mejorar al renovar y restaurar. 2. El estado de ser restaurado a su mejor condición.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ontworpen voor of aangepast aan een functie of gebruik.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Diseñado para o adaptado a una función o uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj]: gelegen in of geschikt voor het buitenleven of buiten een gebouw # [n] [n]: de regio die is van iets buiten

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj]: Situado en o adecuadas para el aire libre o en el exterior de un edificio # [n] [n]: la región que se encuentra fuera de algo

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commerciële organisatie die een aantal diensten op het platform biedt. Het oftens verzamelt diverse architecten.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organización comercial que provee un conjunto de servicios en arquitectura. Muchas veces recopila varias arquitecturas.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Staal is een legering die voornamelijk uit ijzer en koolstof bestaat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acero es una aleación que consite mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De handeling van het leveren van frisse lucht en het wegwerken van vuile lucht, rond een gesloten ruimte. Een mechanisch systeem in een gebouw dat frisse lucht biedt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El acto de suministrar aire fresco y eliminar aire sucio, dentro de un espacio cerrado. Un sistema mecánico en un edificio que ofrece aire fresco.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Elk groot object blijvend in of aan aardoppervlak of in zijn baan, als gevolg van de bouw, en de regeling van de delen. Er kunnen gebouwen en nonbuilding structuren, en door de mens veroorzaakte of dier gemaakt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Cualquier objeto grande fijados de manera permanente a la superficie de la Tierra o en su órbita, como resultado de la construcción, y la disposición de sus partes. Puede haber edificios y lugares distintos a edificios, hecho por el hombre o por animales.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] gelegen binnen of geschikt voor binnen een gebouw [n] de binnenste of ingesloten oppervlak van iets

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj] situado dentro o conveniente para el interior de un edificio [n] la superficie interna o cerrado de algo

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Meubilair, hulpmiddelen waardoor een kamer of ander gebied klaar voor bezetting.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Muebles, los instrumentos que hacen que un espacio o área lista para ser ocupada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. met betrekking tot plattelandsgebieden 2. leven in of karakteristiek van landbouw of landleven

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. relativos a las zonas rurales 2. que viven en o característica de la agricultura o la vida en el campo

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. gelegen in of karakteristiek van een stad of stadsleven. 2. met betrekking tot of betrokken met een stad of dicht bevolkte gebied.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Ubicado en o característico de una ciudad o urbe. 2. Relacionado a o involucrado con una ciudad o un área densamente poblada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

een regio gemarkeerd voor administratieve of andere doeleinden

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

una región desmarcada para propósitos administrativos u otros.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een timmerman (bouwer) is een ervaren craftsperson die timmerwerk voert. Timmerlieden werken met hout te bouwen, installeren en onderhouden van gebouwen, meubilair, en andere objecten. Het werk kan betrekken handenarbeid en werk buitenshuis.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un carpintero (albañil) es un artesano hábil que realiza carpintería. Los carpinteros trabajan con madera para contruir, instalar y mantener edificaciones, muebles y otros proyectos. El trabajo puede involucrar labor manual y trabajo en exteriores.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een wedstrijd voor sommige prijs, eer, of voordeel. In de bouwsector een architectuurwedstrijd is een wedstrijd tussen architecten te verkrijgen van een prijs voor de conceptuele werkzaamheden of een order te maken van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un concurso para obtener algún premio, honor o ventaja. En la industria de la construcción de un concurso es una competencia entre arquitectos para obtener un premio para el trabajo conceptual o una orden para hacer un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Hout is een product van bomen, en soms andere vezelig planten, gebruikt voor de bouw wanneer knipt of gedrukt in hout en hout, zoals boards, planken en soortgelijke materialen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La madera es un producto de los árboles, y otras plantas fibrosas en ocasiones, utilizados para la construcción cuando se corta o se comprime en la madera y la madera, tales como tablas, tablones y otros materiales similares.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton is een composiet materiaal gemaakt van de combinatie van de twee wedstrijden en een omblad zoals cement gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El hormigón es un material de construcción compuesto hecho a partir de la combinación de áridos y un aglutinante, como el cemento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een werknemer die speciale vaardigheden in de bouwsector heeft. Een bouwer kunnen mason, loodgieter, elektricien, schilder, timmerman...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un trabajador que tiene habilidades especiales en la industria de la construcción. Un constructor puede ser albañil, electricista, plomero, pintor, carpintero...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een gespecialiseerd in het maken van daken, fundering en weerbestendig buitenste schil, als bouwer gevonden op meest binnenlandse architectuur.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Constructor especializado en fabricar techos, zapatas y revestimientos impermeables exteriores, como lo que se encuentra en la mayor parte de la arquitectura doméstica.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commerciële organisatie die een aantal diensten op het platform biedt. Het oftens verzamelt diverse architecten.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organización comercial que provee un conjunto de servicios arquitectónicos. A menudo reúne a varios arquitectos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys