Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

39 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Staal is een legering die voornamelijk uit ijzer en koolstof bestaat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Steel is an alloy that consists mostly of iron and carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Lei is een fijnmazig, gelaagde, homogene metamorf gesteente afgeleid van een oorspronkelijke leisteen-type sedimentair gesteente bestaat uit klei of vulkanische as door low-grade regionale metamorfose.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Slate is a fine-grained, foliated, homogeneous metamorphic rock derived from an original shale-type sedimentary rock composed of clay or volcanic ash through low-grade regional metamorphism.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commerciële organisatie die een aantal diensten op het platform biedt. Het oftens verzamelt diverse architecten.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commercial organisation that provides a set of services in architecture. It oftens gathers several architects.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

bijzondere procedure voor het genereren van concurrerende aanbiedingen van verschillende bieders op zoek naar het verkrijgen van een award van de zakelijke activiteiten in architectuur, design, stedenbouw of landscape architecture.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

special procedure for generating competing offers from different bidders looking to obtain an award of business activity in architecture, design, town-planning or landscape architecture.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een werknemer die speciale vaardigheden in de bouwsector heeft. Een bouwer kunnen mason, loodgieter, elektricien, schilder, timmerman...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A worker who has special skills in the building industry. A builder can be mason, electrician, plumber, painter, carpenter...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

een regio gemarkeerd voor administratieve of andere doeleinden

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

a region marked off for administrative or other purposes

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. gelegen in of karakteristiek van een stad of stadsleven. 2. met betrekking tot of betrokken met een stad of dicht bevolkte gebied.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.Located in or characteristic of a city or city life. 2.Relating to or concerned with a city or densely populated area.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. met betrekking tot plattelandsgebieden 2. leven in of karakteristiek van landbouw of landleven

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. relating to rural areas 2. living in or characteristic of farming or country life

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een natuurkundige verantwoordelijke met stadsplanning, dat wilt transporten, leven upgraden is, huisvesting van een stad.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

An engenier in charge with city planning, that is upgrading transports, life, housing of a city.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De administratieve kantoren van een gemeentelijke overheid

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The administrative offices of a municipal government

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een natuurkundige die kenmerken van landschap of tuin regelt aantrekkelijk. Hij ontvangt het landschap volgens de geschiedenis van het gebied, de bestaande gebouwen, het doel van het gebied.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

An engenier who arranges features of the landscape or garden attractively. He accomodates the landscape according to the history of the area, the existing buildings, the purpose of the area.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De winnaar van een architectuurwedstrijd krijgt de opdracht om een architecturaal project realiseren.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The winner of an architecture competition gets commissioned to realise an architectural project.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een formele organisatie van architecten, welke beoogt te informeren en te schrijven van teksten die gelden voor het beroep.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A formal organization of architects, which aim is to inform and to write texts that govern the profession.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Het proces van planning, organisatie, personeel, leiding en controle van de productie van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The process of planning, organising, staffing, directing and controlling the production of a building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Elk stuk van het werk die wordt ondernomen of geprobeerd. In het platform wordt project gebruikt om denominate de realisatie van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Any piece of work that is undertaken or attempted. In architecture project is used to denominate the realization of a building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Meubilair, hulpmiddelen waardoor een kamer of ander gebied klaar voor bezetting.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Furnishings, instrumentalities that make a room or other area ready for occupancy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] gelegen binnen of geschikt voor binnen een gebouw [n] de binnenste of ingesloten oppervlak van iets

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] situated within or suitable for inside a building [n] the inner or enclosed surface of something

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De wet van de vorm van iets uitwerken (zoals door het maken van een schets of overzicht of planning).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Gevelbekleding is de buitenste bekleding of bekleding van een huis bedoeld om water schuur en beschermen tegen de gevolgen van het weer. Op een gebouw dat gebruikt spooraansluiting, het kan als een sleutelelement in de esthetische schoonheid van de structuur fungeren en direct invloed uitoefenen op de waarde van de eigenschap.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Siding is the outer covering or cladding of a house meant to shed water and protect from the effects of weather. On a building that uses siding, it may act as a key element in the aesthetic beauty of the structure and directly influence its property value.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Het werk van de verbinding, de fabricage en installatie van het beslag in gebouwen met materialen zoals hout en aluminium.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The work of the joiner, the fabrication and installation of fittings in buildings with materials such as wood and aluminium.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een wedstrijd voor sommige prijs, eer, of voordeel. In de bouwsector een architectuurwedstrijd is een wedstrijd tussen architecten te verkrijgen van een prijs voor de conceptuele werkzaamheden of een order te maken van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A contest for some prize, honor, or advantage. In the building industry an architecture competition is a contest between architects to obtain a prize for the conceptual work or an order to make a building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

In vele binnenlandse en industriële gebouwen wordt een slab, ondersteund op stichtingen of rechtstreeks op de sub bodem, gebruikt voor de bouw van de begane grond van een gebouw

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

In many domestic and industrial buildings a slab, supported on foundations or directly on the sub soil, is used to construct the ground floor of a building

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Gebruikt om te verwijzen naar goederen die geacht te berokkenen minimale of geen kwaad op het milieu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Used to refer to goods considered to inflict minimal or no harm on the environment.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Verlichting is de bewuste toepassing van licht om sommige esthetische of praktische effect te bereiken. Verlichting omvat gebruik van zowel kunstmatige lichtbronnen zoals lampen en natuurlijke verlichting van interieurs van daglicht.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Lighting is the deliberate application of light to achieve some aesthetic or practical effect. Lighting includes use of both artificial light sources such as lamps and natural illumination of interiors from daylight.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Coating is een dekking die wordt toegepast op het oppervlak van een object, meestal aangeduid als het substraat. In veel gevallen coatings worden toegepast op de oppervlakte-eigenschappen van het substraat, zoals verschijning, hechting, NAT-vermogen, weerstand tegen corrosie, slijtvastheid en krasbestendigheid verbeteren.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Coating is a covering that is applied to the surface of an object, usually referred to as the substrate. In many cases coatings are applied to improve surface properties of the substrate, such as appearance, adhesion, wet-ability, corrosion resistance, wear resistance, and scratch resistance.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Er wordt gezegd van een gebouw, een omgeving of een landschap dat bestaat, op dit moment aanwezig is en dat de architect heeft te behandelen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

It is said of a building, an environment or a landscape that does exist, is currently present and that the architect has to deal with.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De toevoeging van een gebouw is een deel van een gebouw (een kamer of meer) die is toegevoegd aan de bestaande en de oorspronkelijke gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A building addition is a part of a building (one room or more) that has been added to the existing and original building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj]: gelegen in of geschikt voor het buitenleven of buiten een gebouw # [n] [n]: de regio die is van iets buiten

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] : Situated in or suitable for the outdoors or outside of a building# [n] [n] : the region that is outside of something

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Die geen water te pas in en uit, laten lekken te voorkomen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Which doesn't allow water to pas in and out, which prevent leaks.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De zijkant van een gebouw dat eerst wordt gezien, of in het algemeen een zijkant van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The side of a building that is seen first, or generally a side of a building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ontworpen voor of aangepast aan een functie of gebruik.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Designed for or adapted to a function or use.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

het frame dat een deur, of een venster (raamkozijn) ondersteunt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

the frame that supports a door, or a window (window frame).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De Akte van de bescherming van iets door omgeven met materiaal dat vermindert of voorkomt u dat de overdracht van geluid of warmte of elektriciteit. Het materiaal voor dit doel.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The act of protecting something by surrounding it with material that reduces or prevents the transmission of sound or heat or electricity. The material for this purpose.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een ambachtsman die met steen, baksteen, beton werkt. Metselwerk wordt meestal gebruikt voor de muren van de gebouwen, keerwanden en monumenten

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A craftsman who works with stone, brick, concrete. Masonry is commonly used for the walls of buildings, retaining walls and monuments

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bouwmaterialen worden gebruikt in de bouwsector om gebouwen en structuren te creëren. Kunnen zij natuurlijke: hout, kalk, hennep, cellulose, wol en synthetische: staal, gips, keramiek, glas, plastic, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Building materials are used in the construction industry to create buildings and structures. They can be natural : wood, lime, hemp, cellulose, wool, and synthetic : steel, plaster, ceramic, glass, plastic, concrete.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. de wet te verbeteren door vernieuwing van en het herstellen van 2. De staat van de voormalige goede staat wordt hersteld.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. The act of improving by renewing and restoring 2. The state of being restored to its former good condition.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Elk groot object blijvend in of aan aardoppervlak of in zijn baan, als gevolg van de bouw, en de regeling van de delen. Er kunnen gebouwen en nonbuilding structuren, en door de mens veroorzaakte of dier gemaakt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Any large object permanently fixed to Earth's surface or in its orbit, as a result of construction, and the arrangement of its parts. There can be buildings and nonbuilding structures, and man-made or animal-made.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Opgraving van aarde, zoals engineering bouw, die bestaat uit het verwijderen van de aarde van een glooiende plaats zodat een vlak en horizontaal grond.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Excavation of earth, as in engineering construction, which consists in removing earth from a sloping place in order to make a flat and horizontal ground.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De handeling van het leveren van frisse lucht en het wegwerken van vuile lucht, rond een gesloten ruimte. Een mechanisch systeem in een gebouw dat frisse lucht biedt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The act of supplying fresh air and getting rid of foul air, around a closed space. A mechanical system in a building that provides fresh air.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Het doel van de inspanningen ter vermindering van de hoeveelheid energie die nodig is om producten en diensten: lokale einde eco-vriendelijke materiaal, strakke gebouwontwerp, met inbegrip van energie-efficiënte windows, goed gesloten deuren, extra thermische isolatie van muren en dak, ventilatie, kelder platen en stichtingen warmteverlies kan verminderen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The goal of efforts to reduce the amount of energy required to provide products and services : local end eco-friendly material, tight building design, including energy-efficient windows, well-sealed doors, additional thermal insulation of walls and roof, ventilation, basement slabs, and foundations can reduce heat loss.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een structuur ter ondersteuning van het dak, de vloer of de muren.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A structure supporting roof, floor or walls.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Staal is een legering die voornamelijk uit ijzer en koolstof bestaat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Steel is an alloy that consists mostly of iron and carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commerciële organisatie die een aantal diensten op het platform biedt. Het oftens verzamelt diverse architecten.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commercial organisation that provides a set of services in architecture. It oftens gathers several architects.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Record betreffende eigendom, bezit of andere rechten in het land te bewijzen van titel, transacties te vergemakkelijken en te voorkomen wederrechtelijk verwijderen, meestal bewerkt door een overheidsinstelling of een afdeling.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Record concerning ownership, possession or other rights in land to provide evidence of title, facilitate transactions and to prevent unlawful disposal, usually edited by a government agency or department.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een timmerman (bouwer) is een ervaren craftsperson die timmerwerk voert. Timmerlieden werken met hout te bouwen, installeren en onderhouden van gebouwen, meubilair, en andere objecten. Het werk kan betrekken handenarbeid en werk buitenshuis.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A carpenter (builder) is a skilled craftsperson who performs carpentry. Carpenters work with timber to construct, install and maintain buildings, furniture, and other objects. The work may involve manual labor and work outdoors.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een gespecialiseerd in het maken van daken, fundering en weerbestendig buitenste schil, als bouwer gevonden op meest binnenlandse architectuur.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A builder specialised in making roofs, footings and outer weatherproof skin, as found on most domestic architecture.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton is een composiet materiaal gemaakt van de combinatie van de twee wedstrijden en een omblad zoals cement gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Concrete is a composite building material made from the combination of aggregate and a binder such as cement.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Hout is een product van bomen, en soms andere vezelig planten, gebruikt voor de bouw wanneer knipt of gedrukt in hout en hout, zoals boards, planken en soortgelijke materialen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Wood is a product of trees, and sometimes other fibrous plants, used for construction purposes when cut or pressed into lumber and timber, such as boards, planks and similar materials.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys