Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

39 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Commerciële organisatie die een aantal diensten op het platform biedt. Het oftens verzamelt diverse architecten.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organizzazione commerciale che fornisce un insieme di servizi in architettura. E spesso raccoglie diversi architetti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Opgraving van aarde, zoals engineering bouw, die bestaat uit het verwijderen van de aarde van een glooiende plaats zodat een vlak en horizontaal grond.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Scavo di terra, come nella costruzione di ingegneria, che consiste nella rimozione di terra da un posto inclinato per fare un terreno piano ed orizzontale.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Staal is een legering die voornamelijk uit ijzer en koolstof bestaat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Lìacciaio è una lega che consiste principalmente di ferro e carbonio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Lei is een fijnmazig, gelaagde, homogene metamorf gesteente afgeleid van een oorspronkelijke leisteen-type sedimentair gesteente bestaat uit klei of vulkanische as door low-grade regionale metamorfose.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'ardesia è roccia metamorfica omogenea a grana fine, lamellare, derivata da rocce sedimentarie composte da argilla o cenere vulcanica originale di scisto-tipo di roccia sedimentaria attraverso un metamorfismo regionale di bassa profondità.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Gevelbekleding is de buitenste bekleding of bekleding van een huis bedoeld om water schuur en beschermen tegen de gevolgen van het weer. Op een gebouw dat gebruikt spooraansluiting, het kan als een sleutelelement in de esthetische schoonheid van de structuur fungeren en direct invloed uitoefenen op de waarde van de eigenschap.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

E' il rivestimento esterno o il rivestimento di una casa progettata per far scivolare l'acqua e proteggere dagli effetti del tempo. Su un edificio che utilizza rivestimenti, può agire come un elemento chiave per la bellezza estetica della struttura e influenzare direttamente il valore della proprietà.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Gebruikt om te verwijzen naar goederen die geacht te berokkenen minimale of geen kwaad op het milieu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Usato con riferimento a prodotti che si considerano non dannosi per l'ambiente o che abbiano un impatto minimo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Er wordt gezegd van een gebouw, een omgeving of een landschap dat bestaat, op dit moment aanwezig is en dat de architect heeft te behandelen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Si dice di un edificio, un ambiente o un paesaggio che esiste, è attualmente presente e che l'architetto deve tenere in considerazione.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Die geen water te pas in en uit, laten lekken te voorkomen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Che non permette all'acqua di entrare o uscire, che impedisce perdite.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ontworpen voor of aangepast aan een functie of gebruik.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Progettato o adattato ad una funzione o uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

het frame dat een deur, of een venster (raamkozijn) ondersteunt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il telaio che sostiene una porta o una finestra (serramenti).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een ambachtsman die met steen, baksteen, beton werkt. Metselwerk wordt meestal gebruikt voor de muren van de gebouwen, keerwanden en monumenten

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un artigiano che lavora con pietra, mattoni, cemento. Massoneria è comunemente usata per le pareti di edifici, muri e monumenti

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (usually plural) meubilair en apparatuur 2. maken of steeds geschikt; aanpassen aan de omstandigheden

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (solitamente plurali) arredi e attrezzature 2. fare o diventare adatto; adeguamento alle circostanze

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een gespecialiseerd in het maken van daken, fundering en weerbestendig buitenste schil, als bouwer gevonden op meest binnenlandse architectuur.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un costruttore specializzato nella realizzazione di coperture, basamenti e pelle esterna resistente alle intemperie, come trovato su architettura più domestica.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een formele organisatie van architecten, welke beoogt te informeren en te schrijven van teksten die gelden voor het beroep.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un'organizzazione formale di architetti, il cui obiettivo è di informare e scrivere testi che disciplinano la professione.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Het proces van planning, organisatie, personeel, leiding en controle van de productie van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il processo di pianificazione, organizzazione, personale, dirigendo e controllando la produzione di un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

bijzondere procedure voor het genereren van concurrerende aanbiedingen van verschillende bieders op zoek naar het verkrijgen van een award van de zakelijke activiteiten in architectuur, design, stedenbouw of landscape architecture.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

procedura speciale per la generazione di offerte concorrenti da diversi offerenti, cercando di ottenere un premio di attività commerciali in architettura, design, urbanistica o architettura del paesaggio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Commerciële organisatie die een aantal diensten op het platform biedt. Het oftens verzamelt diverse architecten.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organisayione commerziale que fornisce un set di servizii di architettura. Spesso colleziona diversi architteti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een structuur ter ondersteuning van het dak, de vloer of de muren.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Struttura che regge un tetto, un pavimento o delle pareti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

In vele binnenlandse en industriële gebouwen wordt een slab, ondersteund op stichtingen of rechtstreeks op de sub bodem, gebruikt voor de bouw van de begane grond van een gebouw

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

In molti edifici civili e industriali una lastra, appoggiata sulle fondazioni o direttamente sul terreno sub, viene utilizzata per costruire il piano terra di un edificio

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De toevoeging van een gebouw is een deel van een gebouw (een kamer of meer) die is toegevoegd aan de bestaande en de oorspronkelijke gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un'aggiunta di edificio è parte di un edificio (una stanza o più) che è stato aggiunto esistenti e costruzione originale.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De zijkant van een gebouw dat eerst wordt gezien, of in het algemeen een zijkant van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il lato di un edificio che si è visto prima, o, in generale, un lato di un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De Akte van de bescherming van iets door omgeven met materiaal dat vermindert of voorkomt u dat de overdracht van geluid of warmte of elektriciteit. Het materiaal voor dit doel.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'atto di proteggere qualcosa che lo circonda con materiale che riduce o impedisce la trasmissione del suono o calore o elettricità. Il materiale per questo scopo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bouwmaterialen worden gebruikt in de bouwsector om gebouwen en structuren te creëren. Kunnen zij natuurlijke: hout, kalk, hennep, cellulose, wol en synthetische: staal, gips, keramiek, glas, plastic, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiali da costruzione sono utilizzati nell'industria edilizia per creare edifici e strutture. Possono essere naturali: legno, calce, canapa, cellulosa, lana e sintetici: acciaio, gesso, ceramica, vetro, plastica, cemento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Het werk van de verbinding, de fabricage en installatie van het beslag in gebouwen met materialen zoals hout en aluminium.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il lavoro del falegname, la fabbricazione e l'installazione dei raccordi in edifici con materiali quali legno e alluminio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De wet van de vorm van iets uitwerken (zoals door het maken van een schets of overzicht of planning).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'atto di lavorare fuori forma di qualcosa (come facendo uno schizzo o contorno o piano).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. de wet te verbeteren door vernieuwing van en het herstellen van 2. De staat van de voormalige goede staat wordt hersteld.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. L'atto di migliorare rinnovando e ripristino 2. Lo stato di essendo restaurato al suo ex buone condizioni.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Elk groot object blijvend in of aan aardoppervlak of in zijn baan, als gevolg van de bouw, en de regeling van de delen. Er kunnen gebouwen en nonbuilding structuren, en door de mens veroorzaakte of dier gemaakt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qualsiasi oggetto di grandi dimensioni permanentemente fissata alla superficie della terra o nella sua orbita, a seguito della costruzione e la disposizione delle sue parti. Ci possono essere edifici e strutture nonbuilding e dall'uomo o animale-fatto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Verlichting is de bewuste toepassing van licht om sommige esthetische of praktische effect te bereiken. Verlichting omvat gebruik van zowel kunstmatige lichtbronnen zoals lampen en natuurlijke verlichting van interieurs van daglicht.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'illuminazione è l'applicazione deliberata di luce per ottenere qualche effetto estetico o pratico. Illuminazione include l'uso di due fonti di luce artificiale come lampade e illuminazione naturale d'interni dalla luce del giorno.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj]: gelegen in of geschikt voor het buitenleven of buiten een gebouw # [n] [n]: de regio die is van iets buiten

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj]: situato in o adatte all'aperto o all'esterno di un edificio # [n] [n]: la regione che è di fuori di qualcosa

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. met betrekking tot plattelandsgebieden 2. leven in of karakteristiek van landbouw of landleven

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.relativo alle are rurali.2 caratteristisco della vita di fattoria e di campagna.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een natuurkundige verantwoordelijke met stadsplanning, dat wilt transporten, leven upgraden is, huisvesting van een stad.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un ingegnere-architetto caricato di plantificayione urbana, cioe dello sviluppo dei transporti, della vita e degli alloggi di una citta

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De administratieve kantoren van een gemeentelijke overheid

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Gli uffici administrativi el governo di una municipalita

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een timmerman (bouwer) is een ervaren craftsperson die timmerwerk voert. Timmerlieden werken met hout te bouwen, installeren en onderhouden van gebouwen, meubilair, en andere objecten. Het werk kan betrekken handenarbeid en werk buitenshuis.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Falegname (generatore) è un craftsperson qualificati che esegue la carpenteria. Falegnami lavorano con legname per costruire, installare e mantenere, edifici, mobili e altri oggetti. Il lavoro può comportare il lavoro manuale e lavoro all'aperto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Hout is een product van bomen, en soms andere vezelig planten, gebruikt voor de bouw wanneer knipt of gedrukt in hout en hout, zoals boards, planken en soortgelijke materialen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il legno è un prodotto di alberi e a volte altre piante fibrose, utilizzati per scopi di costruzione quando tagliate o pressato in legname e legname, come tavole, tavole e materiali simili.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een wedstrijd voor sommige prijs, eer, of voordeel. In de bouwsector een architectuurwedstrijd is een wedstrijd tussen architecten te verkrijgen van een prijs voor de conceptuele werkzaamheden of een order te maken van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un concorso per qualche premio, onore o vantaggio. Nell'edilizia, un concorso di architettura è una gara tra architetti per ottenere un premio per il lavoro concettuale o un ordine di fare un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton is een composiet materiaal gemaakt van de combinatie van de twee wedstrijden en een omblad zoals cement gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Calcestruzzo è un composito materiale composto dalla combinazione di inerti e leganti quali cemento da costruzione.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een werknemer die speciale vaardigheden in de bouwsector heeft. Een bouwer kunnen mason, loodgieter, elektricien, schilder, timmerman...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un lavoratore che ha abilità speciali nell'edilizia. Un generatore può essere muratore, elettricista, idraulico, pittore, falegname...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De handeling van het leveren van frisse lucht en het wegwerken van vuile lucht, rond een gesloten ruimte. Een mechanisch systeem in een gebouw dat frisse lucht biedt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'atto di fornitura di aria fresca e sbarazzarsi di aria fallo, intorno ad uno spazio chiuso. Un sistema meccanico in un edificio che fornisce aria fresca.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Het doel van de inspanningen ter vermindering van de hoeveelheid energie die nodig is om producten en diensten: lokale einde eco-vriendelijke materiaal, strakke gebouwontwerp, met inbegrip van energie-efficiënte windows, goed gesloten deuren, extra thermische isolatie van muren en dak, ventilatie, kelder platen en stichtingen warmteverlies kan verminderen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L'obiettivo degli sforzi per ridurre la quantità di energia necessaria per fornire prodotti e servizi: materiale ecologico locale fine, stretto edificio design, tra cui windows efficienti, porte ben sigillati, ulteriore isolamento termico di pareti e tetto, ventilazione, lastre di seminterrato e fondazioni possono ridurre la perdita di calore.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Staal is een legering die voornamelijk uit ijzer en koolstof bestaat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

L`accaio e un allego formato sopratutto da fero e carbone.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Coating is een dekking die wordt toegepast op het oppervlak van een object, meestal aangeduid als het substraat. In veel gevallen coatings worden toegepast op de oppervlakte-eigenschappen van het substraat, zoals verschijning, hechting, NAT-vermogen, weerstand tegen corrosie, slijtvastheid en krasbestendigheid verbeteren.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il rivestimento è un rivestimento che viene applicato sulla superficie di un oggetto, solitamente indicato come il substrato. In molti casi i rivestimenti sono applicati per migliorare le proprietà di superficie del substrato, come aspetto, adesione, bagnato-capacità, resistenza alla corrosione, resistenza all'usura e resistenza ai graffi.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

een regio gemarkeerd voor administratieve of andere doeleinden

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

una regione delimitata per scopi amministrativi o di altri

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. gelegen in of karakteristiek van een stad of stadsleven. 2. met betrekking tot of betrokken met een stad of dicht bevolkte gebied.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Situato in o caratteristico di una città o di vita cittadina. 2. Relazione a o interessati con una città o densamente popolata.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Een natuurkundige die kenmerken van landschap of tuin regelt aantrekkelijk. Hij ontvangt het landschap volgens de geschiedenis van het gebied, de bestaande gebouwen, het doel van het gebied.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un engenier che organizza le caratteristiche del paesaggio o giardino gradevolmente. Egli accoglie il paesaggio secondo la storia della zona, gli edifici esistenti, lo scopo della zona.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De winnaar van een architectuurwedstrijd krijgt de opdracht om een architecturaal project realiseren.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Il vincitore di un concorso di architettura ottiene incaricato di realizzare un progetto architettonico.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Elk stuk van het werk die wordt ondernomen of geprobeerd. In het platform wordt project gebruikt om denominate de realisatie van een gebouw.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qualsiasi lavoro è intrapreso o tentata. In architettura il progetto viene utilizzato per denominare la realizzazione di un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Meubilair, hulpmiddelen waardoor een kamer of ander gebied klaar voor bezetting.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Arredi, strumenti che rendono una stanza o altra area pronto per l'occupazione.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] gelegen binnen of geschikt voor binnen een gebouw [n] de binnenste of ingesloten oppervlak van iets

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] situato all'interno o adatto all'interno di un edificio [n] interna o racchiuso tra superficie di qualcosa

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys