Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

3 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Čelik je slitina koja se sastoji uglavnom od željeza i ugljika.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Thép là một hợp kim bao gồm chủ yếu là sắt và cacbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Iskapanja zemlje, pri građevinskim radovima, uklanjanje zemlje sa nagiba kako bi se dobila ravna površina.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Khai quật của trái đất, như trong kỹ thuật xây dựng, trong đó bao gồm trong việc loại bỏ trái đất từ ​​một nơi dốc để làm cho khu đất bằng phẳng và nằm ngang.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Čin poboljšavanja obnavljanjem i restauriranjem. 2. Stanje obnavljanja na prijašnje stanje.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Các hành động cải thiện bằng cách đổi mới và phục hồi 2. Nhà nước được khôi phục lại tình trạng tốt trước đây.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys