Home > Blossary: Management
Technical terms used in the management area

Category: Business

1 Term

Created by: andreia33

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Khách hàng hài lòng - khách hàng nhận thức của các văn bằng để mà nhu cầu của họ đã được đáp ứng. Sự hài lòng có thể cảm nhận như là một phần thưởng bằng quy trình tốt quyết định thực hiện bởi khách ...

Domain: Business administration; Category: Business management

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
Other Business Blossarys

HP Printer Driver Download 123.hp.com/setup ...

Category: Business

By: downloadprinter

Sexpuppen sind ein Objekt, mit dem psychische ...

Category: Business

By: mylovedoll

In den letzten Jahren haben Sexpuppen ...

Category: Business

By: mylovedoll

Lifts Metabolism Supercharged digestion gives ...

Category: Business

By: danielcreightoni